Hakametsän Viheraluesuunnitelma

27.9.2022

Hakametsä is the site of the old ice hockey stadium, situated in eastern Tampere between the districts of Uusikylä, Kissanmaa and Kaleva. With the construction of the new Nokia Arena, the area around Hakametsä was to be re-planned to make better use of the space and improve green infrastructure links to the surrounding parks, while […]

Kaisantunneli

13.12.2021

Toteutimme Kaisantunnelin rakennussuunnitelman laatimisen.

Oulun yliopiston keskustakampus

13.12.2021

Laadimme Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnitteluvarausselvityksen hankesuunnittelua, investointipäätöstä, asemakaavoitusta sekä arkkitehtikilpailun järjestämistä varten. Työssä laadittiin yliopistorakennuksen alustava tilaohjelma, joka käsittää noin 30 000 kerrosneliömetriä tiloja opetukseen ja tutkimukseen, sekä kirjaston ja hallinnontiloja. Kampuksen nimi on ”Kaikkien kampus”. Nimi korostaa rakennuksen avoimuutta ja helposti saavutettavaa keskeistä sijaintia.

Porvoon asema-alue

1.5.2021

Porvoon asema-alue on yksi Suomen vaikeimpia kehittämiskohteita, jossa yhdistyvät vahva historia ja maaston teknistaloudelliset haasteet erityisen monisyiseksi kokonaisuudeksi. Asema-alueelle laadittiin lukuisia luonnoksia, joiden perusteella löydettiin kaupunkirakenteellisesti vahva ratkaisu, joka on myös teknistaloudellisesti toteutuskelpoinen. Asema-alue nivottiin pienipiirteisin keinoin osaksi sen lähiympäristön rakentumista. Suunnittelussa oli vahva paino syntyvissä ihmisvirroissa, historiallisissa rakennuksissa ja julkisen tilan muodostamalla arkkitehtuurilla. Uudisrakennusten […]

Lappeenrannan matkakeskus

30.3.2021

Lappeenrannan matkakeskuksen yleissuunnittelussa oli tarkoituksena välttää monilla asema-alueilla tapahtunut kehitys, jossa uusi matkakeskushanke syrjäyttää vanhan asemarakennuksen roolin ja keskeisyyden, sekä siten myös alueen historian. Lappeenrannassa matkakeskuksen suunnittelua lähestyttiin rakennusta laajemmin kaupunkisuunnittelun keinoin. Asema-alueesta suunniteltiin kaupunginosa, joka yhdistyy kiinteästi katuverkolla ympäristöönsä ja toimii kellon ympäri sekä ilman että osana asematoimintoja. Varsinaiset matkakeskustoiminnot nivottiin osaksi kivajalkaliiketiloja vanhan […]

”Viimakka 1.0”

28.2.2021

WSP:n hyvinmonialatiimi laati Helsinkiin Viikki-Malmi pikaraitiotien yleisuunnitelman ja siihen liittyvät vaikutusarvioinnit. Osana työtä syntyi tarve määrittää ratikan vaikutuksia eri alueiden kaupunkikehitykseen tarkemmin kuin HSL:n ns. Malpakka 2.0 -metodilla oli mahdollista tehdä. Sovelsimme Lappeenrannan ja Kokkolan keskustakehitystöissä käytettyjä kävelyvirta- ja palvelukehitysennustamisen metodia ViiMa-hankkeeseen ja nimesimme osatyön ”Viimakka 1.0” nimellä. ”Viimakka 1.0” on: Hankkeiden (maankäyttö JA liikenne) […]

Grundskola Norsen, Cygnaeus-enheten

27.8.2020

Suunnittelimme Helsingin keskustaan sijoittuvan arvokoulun piha-alueen sovittaen yhteen modernit koulutoiminnan tarpeet ja arvokkaan kohteen rakennussuojelun tavoitteet.

Kalasataman raitioreitti

9.6.2020

Kalasataman raitioreitin tarjouskilpailussa hyödynnettiin Game Studion toteuttamaa konseptivideota alustavien suunnitteluratkaisujen havainnollistamiseksi. Hanke on tällä hetkellä kehitysvaiheessa ja suunnittelu alkaa syksyllä.

Vantaan ratikka -videotyö

9.6.2020

Vantaan Ratikan videoanimaatio tuotettiin tukemaan hankkeen viestintää sekä osoittamaan, että uuden joukkoliikennelinjan rakentaminen ja sen ympärille syntyvä kaupunkirakenne on järkevä toteuttaa samanaikaisesti. Game Studion toteuttama video syntyi yhteistyössä kaupunkiarkkitehtuuriyksikön kanssa.

Lähituotantoa, kiertotaloutta ja hiilinieluja –Semita on WSP:n ehdotus Itäkeskuksen kehittämiseksi

8.4.2020

Helsingin kaupunki järjesti yleisen ja kansainvälisen ideakilpailun Itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä Puotilan metroaseman seudun suunnittelusta. Kilpailun tarkoituksena oli löytää innovatiivisia, innostavia ja ilmastonmuutoksen hillintää tukevia ehdotuksia alueen jatkosuunnittelun sekä rakentamisen pohjaksi. WSP Finland osallistui kilpailuun ehdotuksellaan ”Semita”. Ehdotuksen ideana on tehdä Itäkeskuksesta edelläkävijäkaupunginosa ja muodostaa selkeä etenemispolku kohti: elävää, elinvoimaista, edullista, kestävää ja hiilineutraalia kaupunkia. […]

Ratasuunnitelmien vaikutukset asukkaisiin, virkistykseen ja luontoon

8.4.2020

Eli Suunnitelmien vaikutusten arviointikartat. Vaikutusten arviointikartat luodaan lähtötietokarttojen pohjalle. Ne kuvastavat erilaisin karttamerkinnöin uuden suunnitelman vaikutuksia niin ihmisen asumiseen, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön, luonnonoloihin ja lajistoon. Vaikutusten arviot tehdään aina yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa, jotka nostavat kartalta vaikutuksia haluttuihin kohtiin. Kartoille selvitetään myös herkät kohteet, joita ovat mm. koulut, päiväkodit, vanhusten palvelutalot, sairaalat, ja terveysasemat, ja […]

Luonto- ja kulttuuriarvoiltaan arvokkaat kohteet

8.4.2020

Eli maankäytön suunnitelman lähtötietoanalyysi. Lähtötietoanalyysissä selvitetään ympäristön kokonaisvaltainen lähtötilanne liikenteen uudelle aloitettavalle suunnitelmalle. Lähtötietoanalyysi jaetaan tyypillisesti kahteen osaan: luontotietokarttaan ja kulttuurikarttaan. Luontokartta kuvastaa ihmisestä suoraan riippumattomien luonnonolojen ja arvokkaiden luontoalueiden sijaintia uudella suunnittelualueella. Luontokartan tyypillisimmät tasot ovat ekologiset yhteydet, luonnonsuojelualueet, direktiivilajien ja uhanalaisten lajien esiintymät, pohjavesialueet, arvokkaat luonto-, kallio-, metsäympäristö- ja virtavesikohteet, merkittävät luontokohteet. Kulttuurikartta […]

Keravan ekosysteemipalvelut

8.4.2020

Keravan ekosysteemipalveluselvityksessä kartoitettiin alueen kokonaisvaltainen ekosysteemipalvelutarjonta esittämällä palveluita kuvaavaa paikkatietoa päällekkäistarkastelun avulla. Harmaa kartta kuvaa Keravan kaikki ekosysteemipalveluiden jakautumisen alueella yhteensä: mitä tummempi alue, sitä monipuolisempi on alueen ekosysteemipalvelutarjonta. Tarkastelu on erinomainen esimerkki ilmiöpohjaisesta paikkatietotarkastelusta ja siitä kuinka laadullista aineistoa voidaan tarkkailla määrällisesti. Analyysi jaettiin kolmeen pääluokkaan, joista säätelyä ja tukipalveluita kuvastaa vihreä kartta, ja […]

Tampereen järjestelyratapiha

1.3.2020

Laadimme selvityksen Tampereen järjestelyratapihasta, joka käsiteltiin Pirkanmaan maakuntahallituksessa. Siirto mahdollistaa Tampereen keskustan laajentamisen eteläsuuntaan kestävästi raideliikenneyhteyksien varaan. Yhteensä vapautuvalle alueelle voitaisiin rakentaa arviolta noin 2 250 000 kem2. Tästä asuntoja olisi 1 575 000 kem2, liiketiloja 225 000 kem2 ja toimistotiloja 450 000 kem2. Näin syntyvän rakennusoikeuden laskennallinen arvo olisi yhteensä noin miljardi euroa. Työssä […]

Pieksämäen asemaseudun yleissuunnitelma

19.2.2020

Suunnittelimme Pieksämäen asemaseudun ja matkakeskuksen alueen yleissuunnitelman. Paikka on rautatiehistoriallisesti arvokasta ja se on RKY -aluetta. Pieksämäen erityispiirre on myös se, että sen asutushistoria ulottuu jopa 5 000 vuoden taakse. Suunnittelussa analysoitiin ensin alueen kaupallista vetovoimaa, vahvuuksia, liikennettä ja alueen toimijoiden lähtökohdat ja tavoitteet, joista käsin yleissuunnitelma tehtiin. Asemanseudun yleissuunnitelma perustettiin muutamaan periaatteeseen: Aseman ja […]

Tietopohjaista keskustakehitystä Lappeenrannassa

24.12.2019

Lappeenranna keskusta kehittyy hyvää vauhtia täydennysrakentamisen myötä, mutta muuttuuko uusiutumisen myötä myös keskustan painopiste? Entä mitä kortteleita kannattaisi jatkossa kehittää, jotta suunta olisi varmasti oikea? Mallinsimme Lappeenrannan lähitulevaisuuden hankkeet mitoituksineen 3D-kaupunkitietomalliin. Mallin pohjalta laskettiin muutoksia kävelyvirroissa, liikenteessä ja keskustan palvelurakenteen kehittymisessä. Havainnollinen virtuaalimalli mitoitustietoineen yhdessä analyysikarttojen kanssa toimi keskustelujen pohjana, jolloin tunnistettiin yhteisesti käynnissäolevan kehityksen […]

Kokkolan keskustan kehitys

4.11.2019

Keskustakehitystä voi tehdä näkemyksellä, kokemuksella tai tiedolla. Paras tulos tulee kuitenkin, jos kykenee yhdistämään kaikki mainitut. Tämä oli tavoite Kokkolan keskustan kehittämisessä. Näkemystä ja kokemusta tuottivat niin tilaaja, konsultti kuin asukkaatkin. Tietoa tuottivat WSP:n analyysimallit. Tuloksena oli koherentti oppimisprosessi ja perusteltuja argumentteja ohjata keskustan kehitystä ja kaavoitusta kohti kaduiltaan elävämpää ja elinvoimaisempaa Kokkolaa.

Maakuntakaavan digiloikka

8.12.2017

Hankkeen tavoitteena oli laatia toteuttamiskelpoinen malli uudelleen muotoillusta digitaalisesta maakuntakaavasta sekä analyysi niistä muutos- ja kehittämistarpeista, joita mallin käyttöönotto edellyttää. Digiloikka-hankkeessa: Mietittiin digitaalisia osallistumistapoja, jotka toimivat perinteisten osallistumistapojen kanssa Mietittiin, miten maakuntakaavaprosessi ja kuntakaavaprosessit voivat toimia paremmin yhteen digitaalisesti Ideoitiin tulevaisuuden prosessinkuvaus ja siihen liittyviä digimahdollisuuksia. Fokus pidettiin digitaalisuuden avaamissa mahdollisuuksissa, kun lähtökohtana on nykyinen […]

Vallisaaren fotogrammetria ja laserkeilausaineiston käsittely

8.12.2017

Vallisaaren yleissuunnitelmaa varten kerättiin laserkeilausaineistoa (LiDAR) drooneilla Vallisaaren ja Kuninkaansaaren alueista. WSP Finlandilla käsiteltiin laserkeilausaineistoa ja tuotettiin siitä korkeus-, pinta- ja maastomallit havainnollistuksia ja pelimallia varten. Korkeusmallilla (digital elevation model DEM) kuvataan maan pintaa ja sen keskimääräistä kolmioverkkoon perustuvaa korkeutta. Maastomallilla (digital terrain model DTM) kuvataan maaston muotoja. Pintamallilla (digital surface model DSM) kuvataan kaikkea […]

Rantaväylän skenaariomallit

19.5.2016

WSP on laatinut Jyväskylän kaupungille ja Keski-Suomen ELY-keskukselle skenaariomallit, joiden kautta pyritään löytämään tavoitteet Rantaväylän tulevaisuudelle ja sitä ohjaavalle osayleiskaavalle.

Bulevardeilla työpaikkoja lisää kaupunkiin

2.11.2014

WSP laati alan dogmia tuulettavan raportin Helsingin Yleiskaavaan liittyvistä kaupunkibulevardeista. Työssä arvioitiin ns. bulevardisointi-suunnittelupolitiikan (policy) suhdetta sekä yleiskaavan tavoitteisiin että seudun kehitykseen.