Luontohyödyt esille ekosysteemipalveluselvityksellä

By Design Studio, 7.7.2020

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tuottamia hyötyjä ihmiselle. Tuotantopalvelut, kuten ravinto, puhdas vesi ja erilaiset raaka-aineet ovat suoria ja helposti havaittavia, kun taas säätely- ja ylläpitopalvelut ovat vaikeammin hahmotettavia ekologisia prosesseja. Näitä ovat esimerkiksi veden suodattuminen ja puhdistuminen sekä hiilensidonta. Kulttuuripalveluilla taas tarkoitetaan esimerkiksi sellaisia aineettomia hyötyjä kuten virkistys ja oppiminen. Ekosysteemipalvelutarkastelujen avulla voidaan tunnistaa kokonaisvaltaisesti erilaiset luonnon tarjoamat hyödyt ja arvot ja tuoda ne osaksi maankäytön suunnittelua ja päätöksentekoa.

WSP toteutti vuonna 2019 Keravan kaupungille kaavoitusta tukevan selvityksen, jossa tarkasteltiin Keravan ekosysteemipalveluiden tarjontaa. Selvitys laadittiin paikkatietopohjaisesti ja siinä sovellettiin aiemmin Espoossa ja Vantaalla käytettyä menetelmää. Työn tavoitteena oli tunnistaa ja saada kartalle ekosysteemipalveluiden hyödynnetty tarjonta ja tuottaa näin tietoa kaupunkirakenteen kehittämisen tueksi. Hyödynnetyllä tarjonnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa ekosysteemien toiminnan tuloksena syntyvät potentiaaliset ekosysteemipalvelut kohtaavat asukkaiden muodostaman kysynnän ja käytön. Hyödynnetty ekosysteemipalvelutarjonta ilmenee siis ainoastaan silloin, kun potentiaalinen tarjonta ja kysyntä kohtaavat. Keskeisiksi alueiksi osoittautuivat erityisesti pohjoisen ja kaakon metsäalueet, sekä niitä yhdistävä Keravanjokilaakso, johon sijoittuvat ekosysteemipalvelunäkökulmasta monitoiminnalliset peltoalueet.

Koko Keravan kattavan tarkastelun lisäksi työssä laadittiin yksityiskohtaisemmat analyysit keskustan ja asuntomessujen alueille, jotta ekosysteemipalvelut saatiin paremmin esille myös tiiviillä rakennetuilla alueilla. Näille kahdelle kohdealueelle laadittiin myös suunnitteluperiaatteet, jotka auttavat yhteensovittamaan viherrakennetta ja kaupunkirakentamista. Keskustan osalta keskeiseksi periaatteeksi nostettiin kaupunkivihreän integroiminen osaksi katutilaa, pysäköintilaitoksia ja kortteleita, mikä tukee niin ilmastonmuutoksen sopeutumista kuin luonnon monimuotoisuutta. Asuntomessualueella teemoina korostuivat luonnonmukainen hulevesien käsittely, luonnon monimuotoisuuden tukeminen sekä kiertotalous, kattaen ruuantuotannon ja maaperän ja ravinteiden vaalimisen.