Luonto- ja kulttuuriarvoiltaan arvokkaat kohteet

By Design Studio, 8.4.2020

Eli maankäytön suunnitelman lähtötietoanalyysi. Lähtötietoanalyysissä selvitetään ympäristön kokonaisvaltainen lähtötilanne liikenteen uudelle aloitettavalle suunnitelmalle. Lähtötietoanalyysi jaetaan tyypillisesti kahteen osaan: luontotietokarttaan ja kulttuurikarttaan.

Luontokartta kuvastaa ihmisestä suoraan riippumattomien luonnonolojen ja arvokkaiden luontoalueiden sijaintia uudella suunnittelualueella. Luontokartan tyypillisimmät tasot ovat ekologiset yhteydet, luonnonsuojelualueet, direktiivilajien ja uhanalaisten lajien esiintymät, pohjavesialueet, arvokkaat luonto-, kallio-, metsäympäristö- ja virtavesikohteet, merkittävät luontokohteet.

Kulttuurikartta kuvastaa ihmisen asumisen ja ympäristön kokemisen nykytilannetta. Kulttuurikartan tyypilliset tasot ovat arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt, muinaismuistot ja –jäännökset, rakennusperintörekisterin alueet ja suojellut rakennukset, virkistysreitit ja –alueet, uimarannat ja ulkoilumajat.

Lähtötiedot toimivat pohja-aineistona uuden liikenteen linjauksen suunnitteluun ja sen vaikutusten arviointiin.

Lähtötietokarttoja on luotu WSP:llä muun muassa

  • Espoo-Salo oikorata –hankkeelle (vaihe 3) 2019,
  • Tampereen seuturatikka –hankkeelle 2019,
  • Vantaan kevytraideliikenteen selvitykseen ja Espoon Matinkylä-Leppävaara –raitiotiehankkeelle 2019.