Kauppi Smart Mobility, Asiakastutkimus

By Design Studio, 14.12.2018

Työn lähtökohtana oli tuottaa alueen toimijoiden haastattelujen sekä nettikyselyn avulla syvällinen ymmärrys alueen liikkumisen erityistarpeista ja toiveista. Kerätyn aineiston pohjalta laadimme liikkujaprofiilit ja niiden matkaketjut, jotta pääsimme kehittelemään konsepteja uusiin liikkumisen palveluihin. Palvelukonsepteja kehitimme tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden sekä tilaajan edustajien kanssa.

Projektin tavoitteena oli selvittää Kaupin kampukselle saapuvien ja siellä liikkuvien tarpeet suhteessa koko matkaketjuun. Alueen toimijoita ovat TAYS, TAMK, Tampereen yliopiston lääke- ja biotieteen laitos, Finn-Medi rakennukset sekä Kauppi Sport Center.

Teimme toimijahaastattelut, joiden pohjalta laadimme laajan suosion saavuttaneen nettikyselyn. Saadun aineiston pohjalta laadimme neljä liikkujaprofiilia ja selvitimme niiden erilaiset matkaketjut. Järjestämissämme pop-up –tilaisuuksissa liikkujat itse arvioivat matkaketjujensa huippukohdat sekä kehittämistarpeet, joiden perusteella kehitimme yksitoista palvelukonseptia. Konseptien potentiaalit ja eteenpäin viennit toteutimme alueen toimijoille suunnatussa työpajassa.

Lopputulemana WSP loi toimenpide-ehdotukset työssä esiin nousseiden ongelmakohtien korjaamiseksi alueella – viisi eri palvelukonseptia toteutussuunnitelmineen.