Vallisaaren ja Kuninkaansaaren viitesuunnitelma

By Design Studio, 27.11.2018

Suunnittelimme Vallisaaren ja Kuninkaansaaren uuden rakentamisen sijoittumisen asemakaavoitusta varten. Viitesuunnitelmassa määriteltiin saarten rakentamisen määrä, periaateratkaisut ja massoittelu sekä tarkasteltiin rakennusten korkeutta, kattomuotoja ja materiaaleja. Esitimme myös rakentamisen suhdetta suojeltaviin rakennuksiin, näkymiin ja niihin liittyvien ulkotilojen ja katuverkon ratkaisuja. Työ tehtiin asemakaavatarkkuudella, maisemavaikutusten arviointia ja maan arvon määrittämistä varten.

Kohde: Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat sotahistoriallisilta, rakennuskulttuurisilta, luonto- ja maisemallisilta arvoiltaan Suomen arvokkaimpia alueita. Saarten linnoituslaitteet ovat täydentäneet Helsingin edustan merilinnoitusjärjestelmää ja ne ovat osa Suomenlinnan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, RKY -aluetta. Saaret kuuluvat UNESCO:n maailmanperintöluetteloon liitetyn Suomenlinnan suojavyöhykealueeseen. Pääosa saarten rakennustöistä on tehty Ruotsin ja Venäjän vallan aikana 1500-1800 -luvulla ja kaikki tämän aikakauden säilyneet rakennelmat ovat muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Sotilasalueena olleet saaret on avattu vuonna 2016 vierailijoille ja niissä on avaamisen jälkeen käynyt kaudessa lähes 100 000 kävijää.


Lataa suurikokoinen kuva 7 MB

Mitä tehtiin: Suunnitelmassa vanha historiallinen rakennuskanta, muinaismuistot, ominaispiirteet, miljöönmuodostus ja luontoarvot säilytettiin. Uusi täydentävä rakentaminen sijoitettiin saarten pohjoisreunaan maisema- ja luontoarvoja kunnioittaen ja hyödyntäen. Vallisaaressa rakentaminen jäsentyy kolmen eriluonteisen ja maisemaan avautuvan toiminnallisen aukion yhteyteen, joiden välille muodostuvat reitit avaavat eriluonteisia näkymiä ja tunnelmia vierailijoille. Saarille on tarkoituksena muodostaa ympärivuotinen vesibussiliikenne ja saada noin 300 000 kävijää vuodessa. Saarille ei olla osoittamassa asuntorakentamista vaan matkailun, virkistyksen, työtilojen ja kausiasumisen tiloja. Uutta kerrosalaa saarille on asemakaavaehdotuksessa osoitettu 23 000 k-m2 vanhan säilyvien 6 350 k-m2 lisäksi. Suunnittelutyössä huomioitiin vuonna 2015 laadittu yleissuunnitelma sekä alueen muut selvitykset.


Lataa suurikokoinen kuva 7 MB

 


(Lataa alkuperäinen PDF 7,5 MB)

Lopputulos: Saarten asemakaavaehdotus on laadittu suunnitelman perusteella. Ehdotus on kaupunkiympäristölautakuntakunnan päätettävänä marraskuussa 2018 ja siirtyy valtuuston hyväksyttäväksi.

Tilaaja: Helsingin kaupunki ja metsähallitus

Tekijät: Matti Tapaninen, arkkitehti- ja pääsuunnittelija; Hanna Hannula, maisema-arkkitehti; Anni Laurila, arkkitehti; Tuomas Vuorinen, arkkitehti; Reko Laurilehto, arkkitehti yo ja Tianran Lee, fotogrammetrinen mallinnus.

Lisätiedot: matti.tapaninen@wsp.com


Lataa suurikokoinen kuva 8 MB